Terms & Conditions

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญามีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น:

ลูกค้า หมายถึง บุคคลที่เป็นลูกค้าตามที่ระบุในแบบคำสั่งซื้อหรือเอกสารเสนอขาย
สัญญา หมายถึง สัญญาสำหรับการจัดหาสินค้าและบริการระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้า ตามที่ระบุไว้ในแบบคำสั่งซื้อหรือเอกสารเสนอขาย รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข และขอบเขตของการทำงาน
สินค้า หมายถึง สินค้าและอุปกรณ์ที่จำหน่ายหรือจัดหาโดยซัพพลายเออร์ รวมถึงซอฟต์แวร์และคู่มือการใช้งาน
การแจ้งเมื่องานสำเร็จ หมายถึง การแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาที่ซัพพลายเออร์ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่า ซัพพลายเออร์ได้จัดหาสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
บริการ รวมถึงการบริการและแรงงานทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งจัดหาโดยหรือในนามของซัพพลายเออร์
ขอบเขตการทำงาน ขอบเขตการทำงานของซัพพลายเออร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ที่ลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ซัพพลายเออร์ หมายถึง บริษัท เฟรช ดิจิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

2. สัญญาฉบับนี้ มีผลต่อการจำหน่ายสินค้าและการจัดหาบริการทั้งหมดโดยซัพพลายเออร์ให้แก่ลูกค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญา พร้อมทั้งเงื่อนไขและการรับประกันที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามนัยของกฎหมาย ซึ่งถือเป็นข้อตกลงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

3. เว้นแต่สัญญาฉบับนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้าต้องชำระเงินคงค้างทั้งหมดตามสัญญา (ก) ซัพพลายเออร์อาจยกเลิกหรือระงับการดำเนินการตามภาระผูกพันในข้อสัญญา (โดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อลูกค้า) ได้ทุกเมื่อ หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้

4. หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ต่อซัพพลายเออร์ตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมที่จะ:

 • (ก) ชำระดอกเบี้ยของจำนวนที่คงค้างต่อซัพพลายเออร์ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี นับจากวันที่มีการผิดนัดชำระหนี้ไปจนกว่าจะชำระยอดคงค้างครบเต็มจำนวน และ
 • (ข) เมื่อเกิดการทวงถาม ลูกค้าต้องชำระค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย (ค่าสินไหมทดแทน) ที่เกิดขึ้น หรือส่วนที่ต้องชำระโดยซัพพลายเออร์ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่ได้รับผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว

5. หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือบริการในนามของผู้ดูแลทรัพย์สิน ลูกค้าต้องรับประกันว่าลูกค้ามีอำนาจอย่างเต็มที่ในการยอมรับสินค้าและ/หรือบริการภายใต้สัญญาฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน โดยการรับประกันถือเป็นการยืนยันว่าจะมีการชดใช้ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินที่ตนมีอำนาจจัดการอย่างไม่มีข้อจำกัด และจะไม่มีผลกระทบเชิงลบจากสัญญาฉบับนี้ รวมถึงยินยอมให้มีภาระผูกพันตามสัญญาทั้งโดยส่วนตัวและในฐานะของผู้ดูแลทรัพย์สิน และยอมรับว่าจะรับผิดชอบต่อการก่อหนี้ที่เกิดขึ้น แม้ว่าสถานะการเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินจะยุติลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และรับทราบว่าความรับผิดชอบจะไม่ถูกจำกัดต่อทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสินเชื่อ

6. ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ (ไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมาย การบอกกล่าวทางวาจา หรือการบอกเป็นนัย) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ซัพพลายเออร์ได้จัดหาให้ จะได้รับการยกเว้นอย่างชัดเจน นอกเหนือจากการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือกฎหมายที่ไม่สามารถยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้

7. ในกรณีที่ซัพพลายเออร์ละเมิดข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ ซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์จะอยู่ในขอบเขตที่จำกัดดังต่อไปนี้:

 • (ก) ในกรณีของสินค้า จะมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า (ตามเงื่อนไขของซัพพลายเออร์) และ
 • (ข) ในกรณีของบริการ จะมีการจัดหาบริการให้ลูกค้าใหม่อีกครั้ง ตามเงื่อนไขการรับประกันในข้อ 9

8. ลูกค้าจะตรวจสอบสินค้าและบริการที่จัดหาโดยซัพพลายเออร์ภายใน 7 วันหลังจากได้รับแจ้งเมื่องานสำเร็จ และหากสินค้าและบริการมีปัญหา ลูกค้าต้องแจ้งให้ซัพพลายเออร์ทราบภายในช่วงเวลาดังกล่าว:

 • (ก) แจ้งให้ซัพพลายเออร์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงรายละเอียดต่าง ๆ โดยอาศัยอำนาจที่ลูกค้าอ้างว่าสินค้าและบริการที่ได้รับ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ และ
 • (ข) ชำระเงินส่วนที่เหลือจากราคาขาย โดยซัพพลายเออร์จะไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือเปลี่ยนสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ หากลูกค้าไม่แจ้งให้ทราบภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ

9. บริษัท เฟรช ดิจิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด จะจัดแคมเปญ SEO (แคมเปญการค้นหาทั่วไป) (แคมเปญเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์) เป็นรายเดือน โดยจะดำเนินการเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 12 เดือน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนของหมายเหตุในสัญญา / ข้อตกลงฉบับนี้

 • (ก) งานทั้งหมดจะเริ่มดำเนินการเมื่อซัพพลายเออร์ได้รับเงินในจำนวนที่ตกลงกันไว้ในแต่ละเดือน โดยรอบการชำระเงินควรจะตรงกับวันครบรอบรายเดือนของการเริ่มแคมเปญ
 • (ข) เว็บไซต์จะได้รับการดูแลจากบริษัท เฟรช ดิจิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด หรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองตามที่ที่ซัพพลายเออร์ได้ระบุไว้
 • (ค) ลูกค้ายินยอมที่จะไม่กระทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับเว็บไซต์ หรือการตั้งค่าภายในเครื่องมือเว็บมาสเตอร์ของ Google หากไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากซัพพลายเออร์ และจะไม่สร้างลิงค์ที่โยงจากเว็บไซต์อื่น ๆ มายังเว็บไซต์ของตน โดยไม่แจ้งให้บริษัท เฟรช ดิจิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด ทราบล่วงหน้า
 • (ง) โดยการลงนามในข้อตกลง ลูกค้าจะอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในเว็บไซต์ของตนล่วงหน้าตามคำแนะนำของบริษัท เฟรช ดิจิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม
 • (จ) หากลูกค้าประสงค์จะใช้เครื่องมือแนะนำบนหน้าเว็บไซต์ด้วยตนเอง ลูกค้าจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว ไม่เช่นนั้นจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับระยะเวลาตามสัญญาเป็นเวลา 180 วัน
 • (ฉ) หากลูกค้าจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการด้านการตลาดดิจิทัลใด ๆ กับบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากซัพพลายเออร์
 • (ช) ลูกค้ายินยอมที่จะตอบกลับภายใน 5 วันทำการ
 • (ซ) บริษัท เฟรช ดิจิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่ออันดับที่ลดลงหรือผลกระทบในเชิงลบใด ๆ ที่เป็นผลโดยตรงจากการปรับปรุงอัลกอริทึมของ Google
 • (ฌ) สำหรับลูกค้าที่ว่าจ้างให้จัดการในเรื่อง SEO ดูแลหน้าเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ หรือจัดการขยะของเว็บไซต์ ไฟล์ในหน้าเว็บไซต์ของลูกค้าจะได้รับการสำรองข้อมูลเมื่อได้รับการชำระเงินงวดแรก โดยจะเก็บไฟล์ไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ และอีก 30 วันหลังจากมีการยกเลิกสัญญาจากลูกค้าตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 • (ญ) ในกรณีที่มีการยกเลิกงานทั้งหมดกับบริษัท เฟรช ดิจิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด ซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบในเหตุที่มีการระงับการดูแลเว็บไซต์ทั้งหมดหรือไฟล์สำรองหมดอายุไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม โดยซัพพลายเออร์จะให้ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบในโดเมนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้าเมื่อมีการยกเลิก อนึ่ง ทางบริษัท เฟรช ดิจิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด แนะนำให้ลูกค้าหาแนวทางเพื่อจัดการกับข้อมูลโดยทันทีที่ทำการยกเลิก เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

10. ลูกค้ายินยอมที่จะไม่ยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากใด ๆ เว้นแต่จะมีการชำระเงินเต็มจำนวนให้กับซัพพลายเออร์ตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้

11. ในกรณีที่ซัพพลายเออร์ได้ดำเนินการตามข้อร้องขอของลูกค้าที่นอกเหนือจากขอบเขตการทำงาน โดยไม่มีการ ตกลงราคาสำหรับการบริการเพิ่มเติมเหล่านั้นระหว่างคู่สัญญาทั้งสองเป็นลายลักษณ์อักษร ซัพพลายเออร์จะคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง (หรือนาที) โดยจะคิดจากจำนวนพนักงานของซัพพลายเออร์ คูณด้วยอัตราชั่วโมงที่ให้บริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในขอบเขตของการทำงาน

12. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ จะไม่มีการเพิกถอนหรือผ่อนปรนข้อกำหนดบางส่วนหรือทั้งหมดของสัญญา โดยเงื่อนไขของสัญญาจะไม่มีภาระผูกพันกับซัพพลายเออร์ เว้นแต่จะเป็นการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้มีอำนาจสูงสุด ซึ่งการเพิกถอนหรือการผ่อนปรนใด ๆ จะถูกจำกัดขอบเขตในแง่ของข้อกำหนดหรือเงื่อนไข และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

13. ลูกค้ายืนยันว่าจะชำระเงินที่ครบกำหนดชำระภายใต้สัญญาฉบับนี้ในวันครบกำหนดชำระดังกล่าว รวมทั้งยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ซัพพลายเออร์เต็มจำนวนที่ถึงกำหนดชำระเงิน และค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดที่ซัพพลายเออร์ประสบ อันเป็นผลมาจากการละเมิดสัญญาของลูกค้า

14. ซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ลูกค้าเห็นชอบให้เกิดการละเมิดข้อผูกมัดกับซัพพลายเออร์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ หรือหากซัพพลายเออร์ไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการ อันมีเหตุมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงปรากฎการณ์ธรรมชาติ การกระทำของรัฐบาล สงคราม หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ภัยพิบัติระดับชาติ นานาชาติ ระหว่างดวงดาว เหตุการณ์ไฟไหม้ ระเบิด ไฟฟ้าขัดข้อง อุปกรณ์ขัดข้อง การประท้วงหยุดงาน และการปิดโรงงานในช่วงที่มีการประท้วง ที่ทำให้ซัพพลายเออร์ไม่สามารถจัดหาสิ่งของที่จำเป็นหรือแรงงานให้ได้

15. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และถูกตีความตามกฎหมาย โดยจะมีผลบังคับใช้ขณะที่อยู่ในประเทศไทย และคู่สัญญาจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของศาลในประเทศดังกล่าวเช่นกัน

16. ซัพพลายเออร์อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการหน่วยงานทวงหนี้ หากลูกค้าชำระเงินล่าช้าเกิน 7 วัน โดยทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายส่วนนี้แทนซัพพลายเออร์

17. ลูกค้าให้การยินยอมว่าจะไม่มีระยะปลอดพันธะ รวมถึงเงินที่ถูกหักหรือชำระไปแล้ว ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ (เว้นแต่การคืนเงินจะมีผลบังคับใช้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)